Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Dimitrios Moschos, Professor, National and Kapodistrian University of Athens

Ερευνητικό Colloquium Christianity in History 2017/18 - 2nd Workshop


Θρησκευτικές μειονότητες, τοπικά πνευματικά ρεύματα και αυτοκρατορική Ορθοδοξία στο πρώιμο Βυζάντιο
(5ος-6ος αι.) - Religious minorities and local currents in the making of an imperial Orthodoxy
during the 5th and 6th centuries AD
είναι το θέμα της 2ης Σεμιναριακής συνάντησης - ημερίδας (Workshop)
στα πλαίσια του Ερευνητικού Εργαστηρίου (Research Colloquium) "Christianity in History"
που συνδυάζεται με την επίσκεψη

μέσω Erasmus του συναδέλφου κ. Andreas Müller, καθηγητή Εκκλησιαστικής
Ιστορίας της Ευαγγελικής Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου Κιέλου, στην
Αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων. Θα είναι στα ελληνικά (κατά παρέκκλιση
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, κτήριο Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη,
απευθύνεται) αλλά και σε ευρύτερο κύκλο συναδέλφων και προπτυχιακών να το
από τον κανόνα που είναι συνήθως στα Αγγλικά) κι έτσι δίνεται η ευκαιρία σε περισσότερους μεταπτυχιακούς και άλλους φοιτητές και συναδέλφους να
παρακολουθήσουν.
Το πρόγραμμα:

16.30 – 16.40 Opening
16.40 – 16.50 Andreas Müller Prof. of church history at Kiel University, dean of the faculty of theology: Church politics of emperor Justinian Ι relating monasticism
16.50-17.10 Rea Matsangou, Department of History Archaeology and Social Anthropology, University of Thessaly, Department Member. ABD Dr. Leiden University: Real estate and imperial Orthodoxy: the laws against Manichaean property rights
17.10-17.30 Dimitrios Moschos, Dr. Theol.-Habil. Assoc. Prof. of Church history NKUA: Dualist currents in 6th c. Middle East and their political implications
17.30 – 17.50 Dr. Nikos Kouremenos post-doc researcher: Αspects of Christian diversity in Early Byzantine Egypt: the case of the survival of Melitian schism
17.50-18.00 Coffee break
18.00-19.00 Discussion-Summary
16.30- 16.40 Έναρξη
16.40-16.50 Andreas Müller,  καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας Παν/μίου Κιέλου, Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής: Η εκκλησιαστική πολιτική του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄ σχετικά με το μοναχισμό
16.50- 17.10 Ρεα Ματσαγγου,  ΕΔΙΠ, Τμ. Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,  Παν/μίου Θεσσαλίας, υπ. Δρ. Παν/μίου Leiden: Έγγεια ιδιοκτησία και αυτοκρατορική Ορθοδοξία: οι νόμοι ενάντια στα δικαιώματα ιδιοκτησίας των Μανιχαίων
17.10-17.30 Δημητριος Ν. Μοσχος, αναπ. Καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας ΕΚΠΑ, Δυαρχικά ρεύματα στη Μέση Ανατολή του 6ου αιώνα και οι πολιτικές τους συνέπειες
17.30 – 17.50 Νικος Κουρεμενος, Δρ. Κοπτικών Σπουδών, μεταδιδακτορικός ερευνητής: Όψεις της Χριστιανικής πολυμορφίας στην πρώιμη Βυζαντινή Αίγυπτο: η περίπτωση της επιβίωσης του Μελιτιανού σχίσματος
17.50-18.00 Διάλειμμα
18.00-19.00 Συζήτηση-συμπεράσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημήτριος Ν. Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΕΚΠΑ